THVL | Cười xuyên Việt 2016 – Tập 5: Bệnh viện ma – Tấn Hảo